Privacy Policy & GDPR -AVG 

Onlinezogoedkoop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Onlinezogoedkoop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onlinezogoedkoop gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mail adres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het winkelen bij 
Onlinezogoedkoop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@o
nlinezogoedkoop.nl 

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Onlinezogoedkoop.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onlinezogoedkoop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Onlinezogoedkoop , dan kunt u een e-mail sturen naar info@Onlinezogoedkoop.nl 

GDPR-AVG
Privacybeleid Onlinezogoedkoop

http://www.onlinezogoedkoop.nl

Over ons privacybeleid

onlinezogoedkoop geeft veel om uw privacy. 
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) 
onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor 
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop 
ontsloten dienstverlening van onlinezogoedkoop. 
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, 
waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw 
gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze 
contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, 
waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor 
wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

CCV Webwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
CCV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met
deze partij gedeeld. CCV heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij
zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hosting2gois op basis van de overeenkomst die wij met
hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

CCV Webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV, 
wij hosten onze webwinkel op een server van CCV
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, 
verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig 
back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

CCV

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van CCV

CCV hebben passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uwpersoonsgegevens te voorkomen. 
En zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CCV. 
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 
om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CCV heeft geen toegang tot ons 
postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Sisow en Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken 
wij gebruik van het platform van Sisow en Paypal. Sisow en Paypal verwerkt uw naam, 
adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. 
Sisow en Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Sisow en Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens 
te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan 
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens 
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow en Paypaldienstverlening waarvoor 
zij derden inschakelen. Sisow en Paypal bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Myparcel

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. 
Wij maken gebruik van dediensten van Myparcelvoor het uitvoeren van de leveringen. 
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens 
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, 
stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Oosterveld administratie

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van 
de diensten van  Oosterveld administratie. Wij delen uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik 
van de diensten van Oosterveld administratie Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Oosterveld administratie is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens 
vertrouwelijk behandelen. Oosterveld administratie gebruikt uw persoonsgegevens 
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. 
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de 
opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken 
deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op 
te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en 
overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de 
overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden 
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. 
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) 
zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Onlinezogoedkoop op grond van een wettelijke 
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in 
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In
een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij 
zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij 
uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij 
ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van 
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang 
de toepasselijke termijn loopt bewaren.Medewerkers hebben echter geen toegang meer 
tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene 
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. 
Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel 
naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander 
e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. 
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek 
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een 
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking 
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek 
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek 
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van 
de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, 
onder vermelding van de categorie waaronder wij deze  gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking 
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. 
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt 
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking 
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. 
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt 
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de 
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking 
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. 
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van 
alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers 
of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, 
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens door of in opdracht van Onlinezogoedkoop. Als u bezwaar 
maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. 
Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. 
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van 
cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. 
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop 
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij 
u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Onlinezogoedkoop
Transonic Electronics
Mauritshof 53
7672GC Vriezenveen
Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken
F Jongman

 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons via 06-14507501